Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verslag van het werk, Dr. a. beklage, Apolo(jetik der Kirche, M Unster 1834.

Het denkbeeld van Kerk is een der gewigtigste, eigenaardigste en heerlijkste van het Christendom. Dooi en in de Kerk wordt alleen de vervulling van het zaligende plan van Gods Zoon mogelijk. Eene juiste en duidelijke voorstelling, waarin de Kerk beslaat en wat zij zich voorstelt, is daarom onontbeerlijk voor elk, die zelf het heil van het Christendom wenscht te genieten en die wil medewerken, dat deszei f's heerlijk" doel, de zaliging des menschdoms, meer en meer bereikt worde. Aan zulk eene voorstelling schijnt het by zeer velen le ontbreken; ja, het komt ons voor, dat dit gebrek tot hiertoe eene der grootste leemten was in het leerbegrip der Proteslanlen in het algemeen ; en dat vooral in ons Vaderland de godsdienstige toestand in den voorlaalsten tijd daaraan in verschillende opziglen niet weinig geleden heeft. In de laatste jaren is bij meer heilzaams, waarin wij ons verblijden mogen, ook het idéé van Kerk en Kerkelijke gemeenschap, en het hooge gewigt daarvan, bij velen weer meer tol bewustzijn gekomen en erkend (1).

(1) Zie voorat liet werk van den geleerden n. u kist, De Christelijke Kerk op aarde.

Sluiten