Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klaren of le beantwoorden. Niet als niachinen, zoo als de oudere Protestantsche Theologen willen: hunne bezieling door den Geest is helder bewustzijn. De voorstellingen en overtuigingen werden de hunne: het was geene ingieting van zakeu en woorden. Dit blijkt uit het individuele van elk in het bijzonder, uit stijlgebreken , onvolkomenheden van voorstelling en bevatting. De Heilige Geest gaf hun eene levendige kennis der Christelijke waarheden, een levendig geloof, hetwelk een waarlijk godsdienstig-zedelijk leven ten grondslage had, doordrong hen geheel, was een nieuw levensbeginsel, dat zich te allen tijde in hun wezen verspreidde. Maar hoe ? Dit kunnen wij niet begrijpen ! De Heilige Geest deed niets nieuws, maar deed hun het heilige beeld van ciiristus dragen, en maakte hen bekwaam om dat te openbaren door verhooging en versterking hunner krachten en vermogens.

Die Geest moet blijven, als de Kerk blijven zal, en dit is ook de belofte [Matth. XVI: 18. XXVIII: 20. Job. XV: 16 enz.]. Bij de Protestanten blijft die alleen in de Heilige Schriften , bij de Katholijken in de Kerk (44). In de Schriften is niet genoeg, zoo als bewezen is. Het moetin de personen zijn: dus in de vertegenwoordigende of regerende Kerk (45) [Eph. IV: 11-IC. Matth. XVI: 18. Hand. XX: 28-30]. Maar niet in enkele personen, dit leert de ervaring: dus in bet geheele Episcopaat, in eene Kerk, die in een Concilie vergaderd is. Maar waar dit Episcopaat oneenig is? Daar beslist de Kerk niet, indien de tra-

(44) Keen, l)ij ons ook in de Kerk. De Gemeente is ook ons de tempel Gods, ■waarin de geest des Heeren woont.

(45) Wat te bewijzen blijft!

Sluiten