Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kerspel van Munster behoorde (met uitzondering vnn de Stad en haar aloud regtsgebied, hel Gooregt , die , als een deel van Drenthe, onder den Bisschop van Utrecht gesteld werden). Als Bisschop bleef hij zijn kerspel ijverig bezoeken , overal prediken en predikers aanstellen, en bevestigde hij in deze oorden het Christendom volkomen. Behalve in ijver muntte hg ook in helder inzigt in het Christendom uit, onder anderen daarin blijkbaar, dat hij met geen goud of zilver de kerken wilde optooijen en in het kloosterleven weinig behagen vond.

Neen, wij willen hen niet vergeten, die mannen, die met zoo vele opoffering van rust en genoegen , ja van hel leven zelve, hier de Kerk hebben geplant. Voor ons hebben zg honger en koude doorgestaan, zoodat hun uit Engeland en tot uit Rome soms kleeding en spijze moest gezonden worden; voor ons heeft hun bloed gestroomd. Eens willen wij hen, hierboven, danken voor hunne liefde en tronw, en nu willen wij God danken, die hen opwekte en sterkte, om zoo groot een werk tot stand te brengen.

Of meent iemand, dat ik te hoog van hun werk opgeve ? Welaan , beschouwen wij dan den aard en de strekking van dit werk, opdal wij het als cene invoering van het Christendom in ons midden hoog mogen waarderen.

Ja, ik erken het, die eerste verkondigers van het Evangelie waren mannen met velerlei dwaling en zonde besmet; zij hebben, om slechts iets te noemen, deze streken evenzeer onderworpen aan den zoogenaamden Stedehouder van Christus , als aan Christus

Sluiten