Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In Londen liceft zich sedert cenigen lijd onder den naam van Christelijke Joden eene nieuwe gecle gevormd. In de plaats der Besnijding stellen zij den Doop. Christus beschouwen zij als den grootsten Profeet, die de wet van mozes niet veranderen, maar slechts volmaken wilde. Daar zij hunne predikatieën in de open luchl houden , zijn reeds meermalen sommigen van hen voor de regtbanken geweest.

De cenitjo allesovertcinnende kracht.

» Hf en vraagt menigmalen, hoe men in betrekkingen van menschen onder eikanderen veel, hetwelk hindert en moeijelijkhcden veroorzaakt en aanhoorigen, ambtgenooten en vrienden onderling van elkander verwijdert , kan te boven komen. Men heeft dikwijls alles beproefd, onverzettelijkheid, redelijke voorstellen, gestrengheid — en alles le vergeefs! Eén middel heeft men nog lyet aangewend — Liefdei Dit is het krachtigste van' allen; want, begint men den hardnekkigsten vijand te beminnen, zoo zal men ook spoedig zijnen tegenstand overwinnen. En dit middel is zooveel te meer aanbevelenswaardig, dewijl God zich ten opzigto der menschen ook slechts hiervan bediend heeft. Vierduizend jaren lang heeft Hij [meest] gedreigd en gestraft. Maar nu openbaarde zich de goddelijke Liefde [volkomen en alleen] , en ging voor de menschen in den dood; aanstonds waren zij overwonnen."

Uit theremiit, Alendstunden, Th. III, S. 119.

Sluiten