Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijnen heiligen geest schenkt, hun openbaart, heigeen vleesch en Hoed niet openharen hunnen, in hen spreekt, waar zij zelve geene icoorden zouden vinden, hen bewaart in zijnen naam ^ heiligt in zijne waarheid, vergeeft, wanneer zij aan hunne schuldenaren vergeven , regtvaardigt, wanneer ze op hunne borst slaande zich verootmoedigen; — ja als een Vader, die hel schijnbaar geringe, zelfs den onwaardige niet van zijne werkdadige belangstelling uitsluit, daar Hij de kinderkens boven de wijzen en verstandigen dezer aarde met licht bestraalt, de onicilligen bij herhaling tot zijne gemeenschajj roept, de zwakken versterkt, de tragen tot Christus trekt, de verlorenen maar wederkeerenden te gemoet gaat en met geopende armen iceder aanneemt. — Wij onthouden ons van alle verdere uitbreiding dezer woorden van jezus , maar vragen alleenlijk, of niet elk onpartijdige, die deze voorstelling des Allerhoogsten voor iets meer houdt, dan voor eene verzameling van spreekwazen of de vrucht eener levendige verbeeldingskracht , en er met ons de taal der waarachtige overtuiging, een uitvloeisel des geestes van christus, in herkent, daarin tevens eene voldoende opheldering en schier volledige omschrijving zal vinden van de uitspraak: Mijn Vader werkt tot nu toe.

Zoo iemand nog meerder licht mogle verlangen, hij verzuime dan ook niet, om vooral daar den Heer gade te slaan en te hooren, waar Hij ons zeker wel den diepsten blik in zyn gemoed vergunt, door namelijk het bewustzijn zijner eigene betrekking tot den Vader open te leggen. Hij kenschetst ons deze bestendig als de gemeenschap der liefde, en wel eener liefde, die wederkeerig en onafgebroken werkzaam was, of waar Hij ook al die werkzaamheid niet uit-

Sluiten