is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarheid in liefde; een godgeleerd tijdschrift voor beschaafde christenen, 1840, 01-04-1840

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

even als de krachten der natuur, niet anders dan door hare werking kenbaar worden kan; maar wij durven gerust nog eene schrede verder gaan en beweren, dat liefde, die niet werkzaam zijn zoude, ons naauwelijks denkbaar is. Heeft zij toch haren grond in het gevoel van betrekking tot een of ander voorwerp; dan ligt het in haren aard, dat zij naar gemeenschap , naar steeds naauwere aansluiting trachte en, door behoefte aan wederliefde gedrongen, alle middelen en vermogens, die haar te dienste staan, in het werk stelle, om voldoening te geven aan dien eisch harer natuur; kortom, liefde zal en moet werken op en voor de geliefden. Doch niet alleen dit, maar al wie de liefde in het hart draagt en koestert, zal het zich behoefte rekenen, den kring zijner beminde voorwerpen en dien ten gevolge zijnen werkkring steeds uit te breiden. Naarmate hy liefheeft, zal hij vuriger en veelvuldiger wenschen lief te hebben. Velen en, indien het mogelijk ware, allen, die er door gelijken aanleg met hem vatbaar voor zijn, door liefde tot liefde te bewegen, ten einde alzoo eens door allen bemind te worden, dat zal het hoogste en zaligste doelwit van zijn rusteloos streven zijn. Is er nu liefde in God, wij kunnen ons haar ook bij Hem niet anders dan zoodanig voorstellen: en is zij bij Hem in aard en trap volmaakt, dan moet zy niet alleen werkzaam zijn, maar zich ook uitstrekken lot alle zijne geestelijke schepselen, op en voor allen werkende, ten einde aller waarachtig geluk uit te werken. — Of zal er onder ons, die wij boos en onvolkomen zijn, een Vader gevonden worden, die zijn kroost waarlijk liefheeft en het tegelijk zal laten varen ? Hij moge al ten deele de zorg voor zijne dierbaren aan vreemden toevertrouwen; kan hij