Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Nieuwe Verbond voorkomen, met elkander te vereenigen, men vraagt evenwel nog: Laten zich deze beide voorstellingen overeenbrengen, en zoo ja, hoe?

En wij antwoorden vooreerst, dat wij, naar het ons voorkomt, daar waar jezus en zijne Apostelen van eene opstanding of opwekking spreken, niet onmiddellijk volgende op den dood des ligchaams, daarbij op het oog moeten houden, dat het dan, gelijk wij reeds hebben opgemerkt, voor het gevoel der eerste Christenen geen troosteloos tijdperk van eeuwen was, gedurende hetwelk zij den slaap des doods sluimeren en van den Heer gescheiden zijn zouden, daar zij toch de wederkomst des Heeren zoo haastelijk verwachteden.

Ten tweede, dat het daarom voor jezus en ook voor zijne Apostelen, voor zooverre zy reeds zooveel in des Heeren geest waren ingedrongen en daardoor voorgelicht, dat zij zich helder bewust waren wat in deze geheele zaak voor wezen en wat voor inkleeding te houden zij, minder noodig was, om dat onderscheid overal helder te doen uitkomen en te ontwikkelen , en dat zij het voortdurend bestaan van den mensch niet bevattelijk voor de zinnen zouden hebben gemaakt, indien zij zich niet hier en daar van de vormen en inkleedingen hadden bediend, eigen aan hunnen tijd en aan hun volk, dat zij voor het minst deszelfs zinnelijke en aardschgezinde verwachtingen zonder dit niet zouden hebben kunnen teregt leiden, heiligen, vergeestelijken; terwijl aan den anderen kant jezus door zijne Goddelijke openbaring en, daardoor voorgelicht, ook zijne Gezanten zich duidelijk hebben uitgelaten , om in dit opzigt de behoeften van volgende geslachten en eeuwen te bevredigen en aan deze te

Sluiten