Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

va» bruis vcikondigde in Zuid-Frankvijk de verwerpelijkheid van den kinderdoop en des coelibaats. — De Waldcnsen.

Met de vierde periode, van iknocentius III af, 1216, vangt de openlijke stemming aan anders te worden en legen de inmenging van den Paus in wereldlijk gezag zieh te doen gelden. In Vorsten en volken begint het verlangen te ontwaken en de hoop te ontstaan , om van Rome's heerschappij verlost te worden. Inwendige verdeeldheid der Hierarchie met zich zelve, werkt daartoe mede; men denke aan die zoogenaamde Babylonische ballingschap. Uit het midden der Kerk doen stemmen zich hooren, die luide voor eene hervorming in hoofd en leden spreken.

Concilieën. Onderscheidene Kerkvergaderingen worden daartoe bijeengeroepen (te Pisa 1409, te Constans 1414-1418, te Basel 1431-1443), maar door autoriteiten, aan plaatsen, onder omstandigheden of met bedoelingen, die derzelver eigenlijke oogmerken moeten verijdelen en ze vruchteloos doen afloopen.

Andere maatregelen genomen tot bedwang van de toenemende ketterij; nieuwe orden van kloosterlingen worden ingevoerd, die als staande legers het Pauselijk gezag bevestigen en allerwege moeten uitbreiden (Dominicanen, Franciscanen), nieuwe feesten ingesteld, nieuwe luister aan de eeredienst toegevoegd.

Inquisitie. Het Pausdom is nu niet meer, wat het nog was bij hel begin dezer periode; geen band, die alle volken zamenhield; het begint nu eene verwoestende magt in de Kerk te worden, door de vervolgingen, welke het beveelt tegen allen, die in leerstelsel en gevoelen afwijken van hetgene de Kerk heeft

Sluiten