Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

redenering, die hij voordraagt. Hij zegt verder, dat deze regel weinig van den voorgaanden verschilt, te weten, dat het hart van hem, die naar Christus hijgt, van het gedrag en oordeel des gemeens zoo veel mogelijk moet verschillen en van niemand, dan van Christus alleen, een voorbeeld der vroomheid nemen: want dat Christus het eenig ideaal is, van hetwelk men geen' voetbreed mag afwijken. Tot dit ideaal moet ieder vanjongsaf worden opgevoerd. » Het moet der Christenen zorg zijn, dat de kinderen van de wieg af, onder de liefkozingen der voedsters en de kussen der ouders, en onder de handen der meesters eenen zin opnemen, Christus waardig. Verre, verre zij van hel kinderoor het ontuchtig gezang. Bat het niet hoore, hoe de moeder over geldverlies jammert; hoe zij, na het sterven eener zuster, zich ellendig en verlaten noemt. Niet hoore, dat de vader tot wraakneming aanspoort of den rijkaard bewondert. — Denk toch niet: wieder doet dit; dit is het gevoelen van dien groolen Wijsgeer, van dezen grootcn Godgeleerde; zoo leven de Groolen; dit doen de Koningen; de Bisschoppen , Pausen. Deze behooren toch niet lol het gemeen. Ei lieve, laten u die namen niet bedriegen! Hét gemeen meet ik af niet naar de plaats in de maatschappij, maar naar de inborst. Het is slechts eene kleine kudde, welke de Christelijke eenvoudigheid , armoede, waarheid behartigt. — Schilders volgen slechts de beste schilderstukken. Ons voorbeeld is Christus, dien wij zonder uitzondering kunnen volgen. In andere voortreffelijke mannen kunnen wij dat slechts ten voorbeelde nemen r wat in hen met het oorspronkelijke beeld, Christus , overeenkomt. Christus zij de eenige maatstaf, waarnaar gij aller dingen waarde berekent. Houd het voor den eenigen en hoogstcn

Sluiten