Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Priester vorsten als cregorius en imvocentius, als zy nu misschien tiberius gracchus , cato en julics caesar ontmoet hebben, zullen elkander als landslieden \an edele afkomst begroet hebben. Dante's goddelijke comedie zal naast aeschylus goddelijke tragedies wel zoolang blijven beslaan als deze wereld bestaat , en waarschijnlijk nog wel iets langer. In Florence vindt gij de versteende kiobe, plaats er cene Madonna van fra bartholomeo naast, niet lang behoeft gij er daar naar te zoeken: de beide aan smarten rijke moeders zal men aanzien als twee beelden uit verschillende eeuwen in de rij der voorouderen van hetzelfde doorluchtige huis. En kondet gij naast het Pantheon den Dom van Keulen oprigten; of wanneer de Engelen , die eens het huis van Loreto over de zee gevoerd hebben, erwins Munster tusschen de tempels van Pastuni wilden plaatsen (mogten zij al niet geschikt bij elkander passen en beter eenige honderden mijlen van elkander verwijderd blijven): maar wie toch zou zeggen, dal het eene werk der menschheid of der Godheid waardiger is dan het andere? En aan beide heeft een geheel volk, een geheele leeflijd, eene geheele levensbeschouwing gebouwd : aan het eene de Ilcllenische, aan het andere de ascetische."

«Hieruit blijkl, hetgeen aan te loonen bij deze gelegenheid niet voegen zou, dat beide gestalten des levens slechts een deel des menschelijken levens bevatten en het volmaakt menschelijke noch in de eene, noch in de andere gelegen is. Hij, die deze beide, daar zij toch niet onvoorwaardelijk tegenstrijdig zijn, hoewel zij zelfs in hare strenge eenzijdigheid onsterfelijke werken voortgebragt hebben, die beide, zeg ik, tot eene hoogere, met hare natuur overeenkomstige,

Sluiten