is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarheid in liefde; een godgeleerd tijdschrift voor beschaafde christenen, 1840, 01-04-1840

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heise's vrienden toch zeggen, waarmede zij hen voorlaan denken te Irooslcn? of geven zij ons misschien de hoop, dat op den aardbol in het geheel geene oogen meer te drogen en geene wonden meer tc heelen zullen zijn? Dit is hun overmoed, dat zij het nieuwe huis op de puinhoopen der Kerk, niet op hare grondvesten optrekken willen. Want de Christelijke godsdienst, ofschoon tot dusver bij voorkeur tol cene ascetische levenswijze geneigd, is toch geenszins in haar wezen ascetisch, maar zoo gesleld, dat zij elke aandrift der menschheid tot ontwikkeling begeleidt, bevordert en heiligt. Daar het zou mogen heeten, verder le gaan dan de aard van deze redevoering toelaat, dit naar zijne volle waarheid in algemeene begrippen te ontwikkelen: zoo willen wij hel slechts te midden van het leven en als het ware persoonlijk aanwijzen, door aan te toonen, dat helden cn hoofden des Ghrislendoms ook aan de Hellenischc levensbeschouwing deel namen."

»Onze luther , toen hij eens de beperking en kommerlijkheid van het Monnikenleven van zich geworpen had, achtte niets menschelijks zijner onwaardig. Het is bekend, hoeveel vrolijke scherts in zijne schriften voorkomt, en hoe verstandig cn opgeruimd tevens zijne tafelgesprekken luiden. Ieder kent de spreuk van luther :

» Niets lievers op aarde,

»Dan liefde der vrouw."

En zijn driest woord van wijn, vrouw en gezang is lot een volksspreekwoord geworden. Hier heeft men nu eenen door Gods geest gedrevenen man, innig Christelijk, zoo als er ooit een geweest is, en die de leer van het jonge Duitschland, in zooverre zij met