Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem daarvoor belang inboezeme; hem, zoover hef zijn gezigtsknog toelaat, midden daarin voere, en de overige godsdienst- en zedeleer daarvan niet scheide, maar veelmeer op hel innigste daarin weve? Of ligt dit niet duidelijk iu den geest van die Apostolische redevoeringen en geschriften? — De godsdienst der Christenen was oorspronkelijk niets anders, dan 'jeloof aan huns Heeren geschiedenis (vooral aan de hoofdgebeurtenissen, welke het getuigenis der Apostelen zoo uitnemend geloofwaardig en gewigtig maakte), benevens de gezindheid, welke uit dit geloof, en het gedrag, t welk uit deze gezindheid van zelf ontsprong (zoo als der Israëlieten godsdienst eigenlijk niets anders was, dan geloof aan hunne eigene geschiedenis). - Ik zie wel dat deze aanmerking en deze geheele wijze, om de godsdienst te beschouwen, tegen sommige andere voorstellingen zeer afsteekt; maar daarop komt het niet aan, maar wat daarover zullen oordeelen Schriftonderzoekers, wier Bijbelstudie zich vooral hij den geest en inhoud van dien grooten zamenhang van gebeurtenissen ophoudt."

Hel lezen van het onlangs uitgegeven leven diens Heiligen onder de Staatslieden, wilberforce , wiens woord en daad niet dan navolging van Christus was, deed mij op nieuw 's mans werk doorbladeren, Het ware Christendom vergeleken met de heerschende denkwijze van deszelfs belijders, waarvan de Nederduitsche vertaling naar de elfde uitgave in het Engelseh plaats vond. Hij komt daarin na velerlei voorbereiding en aanwijzing van andere zaken bl. 270 tol eenc afdeeling, ten opschrift hebbende: Voor-

Sluiten