Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woord bekeering aan de verandering, die er naar inwendigen mensch plaatshad, ten gevolge van den 'sl,,1jd tusschen vleesch en geest; de geest heeft daarbij •dlhans eenige beslissende overmagt verkregen, zoodat ('e van nature tot het zinnelijke geneigde mensch 'ich niet bereidwilligheid overgeeft aan den invloed eener hoogere kracht, en daar deze in het Nieuwe testament geopenbaard is in den persoon van jezus christus, 7.00 achten wij niet te ver le zullen gaan, door de bekeering te noemen, eene verzaking van zich welven en onderwerping aan den wil van Christus, of ecn niet wederstreven van den heiligen geest. Wij bunnen hier in geen opzettelijk betoog treden, om Welke redenen wij de bekeering aldus bepalen, daar '•'dks eene uitvoerige en afzonderlijke ontwikkeling Vereischt; evenwel dienen wij, ter voorkoming van 'Misverstand, . opmerkzaam te maken op den onderScheidenen zin, waarin johannes de Dooper en jezus 'iich \an dat woord bedienden, een onderscheid , zoouit hun verschillend standpunt als uit hunne eigene verklaring op te merken.

johaknes de Dooper loch staal lusschen het Oude en Nieuwe Verbond in, oin de brug te vormen, daarover men van het eene tot het andere zoude k"nnen komen. De noodzakelijkheid van dien over§a°g laat hij gevoelen in zijne ernstige taal, door Welke hij nieuwe veerkracht in zijne geestelooze tijd— 8enoolen poogt le brengen. Maar gelijk zyn uiterlijk v°orkomen en zijne gestrenge leefwijze de oude Profeten herinnerde, zoo deelt hij ook in hunne voortelling van het Messiaansche rijk, als een ziglbaar, Eerlijk rijk van deze wereld. Hetzelve sluit wel de ll)enschen in hunnen zedelijk bcdorvenen toestand uit) ^<iarom de bekeering door hem met kracht en aan-

Sluiten