Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Nieuwe Testament bekeering of geloof wordt gedamd , daar beide 7.00 naauw aan elkander verwant J'Ün j ja het eene zonder het andere schier niet gedacht kan worden. Gelijk toch geen boom leven Apenharen kan /.onder wortel, die denzelven voedt, zoo kan er oq]^ geen waarlijk levende wortel 7,ijn, hij moet 7.ijn leven naar buiten openbaren; en ^et7-ij men nu het geloof of de bekeering den wortel van een van beide gelieve te noemen, dit is zeker, ^at iij 5 althans in den aanvang, dikwerf bezwaarlijk ^et een uitsluitend kenmerkenden naam kunnen bestempeld worden (3).

Hel is echter niet de bekeering in haar geheel, niaar slechts de aanvang der bekeering, welke ons °nderzoek vereischt. Tweeledig kan de beleekenis van dat woord opgevat worden ; namelijk , of van heigeen donder toedoen van den mensch ,* doch hem ten goede §eschiedl, om de bekeering voor hem mogelijk te ^aken •, de werkende oorzaak , welke hem de noodzakelijkheid en het heil der bekeering voorstelt en de begeerte er naar gaande maakt; of de openbaring ^ari hetgeen in den mensch geschied is, van den s'rijd, die er in hem is ontslaan , ten gevolge van den buiten aankomenden prikkel, de gewaarwordingen Ctl aandoeningen, welke hij dan gevoelt, en de geldbeden en daden , die daaruit voortvloeijen.

Ook le de7.en aanzien zal geene uilsluiting kunnen P'aats hebben, omdat het de twee zijden van één?,;lfde voorwerp zijn; die, hoewel naauvvkeuvig van e'karider onderscheiden moetende worden r nogtans

(3) Matth. XXI: 32 geeft ons aanleiding om te stelten, dat Jsius geen bepaald onderscheid tussclien beide woorden maakt.

Sluiten