Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overgaande 0111 den aanvang der bekeering bij onderscheidene personen, in de Handelingen der Apostelen geteekend, na te sporen, dienen wij eersl slil staan bij de bekeering van vele Joden op het eerste Christelijke Pinksterfeest (12).

De buitengewone teekenen zoowel, als de krachtige taal van petrus , hadden bij velen ontroering verWekt; de versmade en gekruisigde jezus bleek dan toch waarlijk de Messias te wezen ! Zoo hadden zij Hem dan snood miskend, moedwillig zich zeiven door verblinding in den weg gestaan, en wal moesten zij »u niet duchten van de magt des opgewekten! Zoo er nog maar onlkoming ware te hopen, dan zouden x'j zich nu niet langer aan het verachtelijke kruis ergeren. In die bange twijfelmoedigheid vragen zij 'net zelfverzaking : » Wat moeten wij doen ?" Petrus bepaalt hen eerst bij hen zelve; zij moesten hunne "'.onde en verkeerdheid diep gevoelen, hunne dwalingen en vooroordeelen afleggen; — dan zoude hun door den doop in jezus naam deel geschonken worden aan de vergeving der zonden en de gaven des heiligen geestes. — En zij, die jezus zeiven versmaad en verworpen hadden, vernemen nu met blijdschap deze eischen uit den mond van een' zijner Discipelen; zij laten zich doopen, en dal zij niet slechts ■net water, maar ook met den heiligen geest gedoopt werden, blijkt uil het heerlijk tafereel, heiWelk van de gemeenschap der eerste Gemeente door 'uqas wordt geschilderd (13).

U») Hand. 11 ; 37—41.

(13) Va.' 4a—47.

Sluiten