Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nioge wezen, naauwelijks zou kunnen gegeven worden bij eene naauwkeurige onderscheiding des Chris*e'ijken levens uit het geloof van een leven naar de ^et; daar zij, hoewel tot en van Christenen gebezigd, die hij aanspreekt als kinderen Gods, die leven in hoop op ciiristus en daarom zich reinigen , gelyk H'j rein is, en die dus uit een hooger beginsel dan dat tier wet leven, niet van het leven uit geloof, ^aar veeleer van een leven naar de wet ontleend is.

Mij dnukt, wij worden door deze beschouwing geleid l°t eene tweede opmerking, die, hoewel zij meer in flen vorm dan in het wezen van de vorige afwijkt, 0ns bet verschil in dit opzigt lusschen paulus en ^°hajwes nog duidelijker voor den geest brengt. liet ls deze: Joliannes stelt het leven uit het geloof niet 200 zeer over tegen het leven naar de reet. als ^villus dit doet. Wij weten, hoe dit aan dezen 0lgen is. Hij spreekt het niet alleen duidelijk uit, |j_at de Christenen vrij zijn van de wet, en alzoo Gode le«en in nieuwigheid des geestes (43); maar ook is en» een leven naar de wet en een leven uit het gc°°f onbestaanbaar met elkander. Hij is der wet gekorven , opdat hij Gode leven zoude (44). Van zulk P,ene tegenoverstelling weet johannes niets. Niet, oma hij ook niet het goddelijk leven, het leven voor 01 > kende en begreep, als ver boven een leven alleen ^c*ar uitwendige voorschriften verheven; dat hebben lJ genoeg gezien; maar omdat een wettisch leven, 0 als dat in den geest van paulus was, zich niet ^Pdced in zijne ziel. Zelfs die ecnige plaats, waarin van de wet, door mozes gegeven, gewaagt, in

<43) non,. vii : 6.

(44). Gal. ii: 10.

Sluiten