Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waardoor niet alleen bij joiiaxnes het onderscheid tusschen leven naar de wet en leven uit 'het geloof niet 7.00 naauwkeurig opgegeven en zoo scherp geteekend is, als bij paulus , maar ook hetgeen bij den laatslen tegenover elkander staat, door johakses vriendschappelyk naast elkander geplaatst wordt; en er alzoo bij hem uitdrukkingen voorkomen, die wij bij paui/us naauwelijks zouden kunnen lezen, zonder hem van ongelijkheid aan zich zeiven te beschuldigen ? Hier kunnen velerlei oorzaken worden aangevoerd , doch zij komen allen neder op de verschillende persoonlijkheid van paulus en joiiatsnes. Gelijk de overeenkomst haren oorsprong heeft uit het Christelijke, dat aan beiden gemeen was, zoo is het onderscheid toe te schrijven aan het hun eigene, dat beiden afzonderlijk hadden en verschillend. Wilden wij daaromtrent alles ontwikkelen, wij zouden op nieuw eene Verhandeling moeten schrijven ; met enkele opmerkingen moeten wij ons vergenoegen, en wij kunnen dit ook f om het verschijnsel te verklaren. Het persoonlijke van Paulus en johannes noemende, denken wij intusschen deels aan den aan beide die Apostelen eigenen verschillenden geest of hun innerlijk karakter, deels aan de bij beiden zoo onderscheidene omstandigheden , waarin zij verkeerden, en die op hunne wijze van "voorstelling eencn grooten invloed moesten uitoefenen. Deze beide dingen grenzen echter in de beschouwing der persoonlijkheid dezer Apostelen hier en daar zoo aan elkander, dat soms hetgeen wij als verschillende omstandigheden opmerken, ook lot de beschouwing van hunne verschillende geestes-rigling zou kunnen gebragt worden, omdat deze door die omstandigheden althans gedeeltelijk gevormd en niet weinig gewijzigd werd.

Sluiten