Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

De natuur der wet kennende, zijn wij eerst in staat 0111 naar haar doel te onderzoeken en dit te bepa'en-, en, behalve dat nu uit hel gezegde aangaande We natuur hier reeds besluit kan worden getrokken, er in de Schriften van Pavlus hieromtrent vers°beidene stellige uitspraken.

In het algemeen is haar doel door den Apostel gesteld in der menschen opleiding, ontwikkeling en Vorming gedurende hunnen meer kindschen staat. Üij teit haar onder de eerste beginselen. der wereld het elementair onderrigt, dat de menschheid behoefde, zoolang zij nog niet rijp was voor hooger. ^aultjs immers had reeds den helderen (vroeger weinig °Pgemerkten) blik in de geschiedenis des menschdoms, Volgens welken er eerie langzame ontwikkeling onder de leiding der Godheid in gezien, en tusschen verkillende leeftijden des menschdoms onderscheiden Vvordt, even als de enkele mensch van kind tot knaap, van knaap tot jongeling opgroeit en eindelijk cerst de volwassenheid bereikt. Zoo vergelijkt ook Uülus het vroegere menschdom met een kind of een' knaap, niet veel verschillende van een' slaaf en het °pzigt eens tuchtmeesters behoevende. Zulk een tuchtmeester nu was de wet, en zy was dit, als een, in vergelijking met het hoogere zwak en arm, on-

verrigt der eerste beginselen y tot op Christus , die Wam in de volheid des tijds, of toen 's menschdoms 'Üpere staat een' aanvang had genomen, om van

zult niet begeeren iets, dat uivs naasten is ? Ook zij gekood niet slechts doen en verbood niet slechts bedrijven, maar drong tot het hart.

Sluiten