Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

redevoeringen zelve beschouwd, of liever, om des Schrijvers eigene woorden le gebruiken, deze en gene der gewigtigste en moeijelijkste Profetieën opzettelijk overwogen, daarbij een weinig vertoefd, en uit vergelijking van dezelve met gelijksoortige, uit deze en gene wenken, ons door latere Goddelijke Schavers tot regt verstand en toepassing gegeven, de ware zin, de bedoeling en het gebruik er van opgemaakt. Het ontbreekt hier niet aan proeven van geleerdheid en taalkennis, noch aan bewijs van diep indringen in het Profetisch karakter, terwijl ook hier en daar verscheidenheid en levendigheid van voorstelling het boek, naar het doel des Schrijvers, in zoover niet alleen •voor Geleerden, maar voor alle met Gods openbaring ingenomene Christenen geschikt maakt. Maar er is geene orde, noch des tijds, noch der soorten van voorzeggingen gevolgd, waardoor het wetenschappelijk karakter van juistheid, helderheid en geleidelijkheid grootendeels verloren gaat. Terwijl de opgave van hetgeen de Schrijver hier dacht te doen , reeds het bewijs oplevert van de omslagtigheid, die door het geheele werk heerscht en op vele plaatsen zoo onnoo-

dig als vermoedend is.

Dit laatste achten wij een der grootste gebreken van het geschrift, wetenschappelijk beschouwd. Doch het is den oude van dagen niet ten kwade te duiden, dat hij meer uitvoerig over de zaken praat, dan dezelve beknopt en regelmatig voordraagt. Als schriftuitlegger blijft oyerdorp doorgaans getrouw aan den stelregel om den letterlijken zin te behouden; als verklaarder der Profetieën'poogt hij het Messiaansche van vele voorspellingen ijverig le verdedigen, erkent hij vee nog onvervulde godspraken en schort bij dezelve, als in°een eerwaardig donker gehuld, opdat menschen

Sluiten