Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en /ou hel zoo vreemd zyn , dal hij meer verlangend was om le welen, wat deze buitenlandsche Geleerde, al ware het dan ook nog zoo verkeerd, over deze belangrijke punten in onze geschiedenis gezegd heeft ? dan om hier de althans niet onbekende voorstellingen des Vertalers, en deze weder soms zoo met die des Schryvers vermengd , te vinden , dat men naauwelyks weet, wien men leesl? Met een' geest zoo bekrompen, dat men, bang is, om hetgeen door een ander goed gezegd wordt van hetgeen men afkeurt, niet te durven wedergeven (12), moet men zich wachten om iets anders te vertalen, dan hetgeen in allen deele met zijne wijze van zien overeenkomt. Ilier is het punt, vanwaar alles voortkomt; er is niet maar verschil van meening, maar een geheel verschil van geest tusschen Schrijver en Vertaler, en indien de laatste met andere punten in hagenbach's werk zoo bekend was, als hij met de kerkelijke Geschiedenis van Nederland meent te zijn , hij zou zich nog veel meer gcstoolen hebben , of misschien wijs genoeg geweest zijn, zich aan de vertaling van hetzelve niet te wagen.

(11) Zoodanig ccne bekrompenheid van, geest blijkt ten duidelijkstc ia eene noot op 1)1. 299. H\genbacii spreekt daar over de Socinianen en hunne godgeleerde rigtingj waarlijk niet om dezelve aan te prijzen ; integendeel hij veroordeelt die scherp , maar onpartijdig tevens, zoodat hij hetgeen tot verontschuldiging uit den geest des tijds en het verkeerde hij de regtzinnige Godgeleerden van die dagen gezegd kan worden, ook aanvoert. En nu de Vertaler! »Het kwam ons beter voor," zegt hij »dit weg te laten enz. — Het komt ons voor, dat wij socinus en zijne navolgers reeds meer dan genoeg verontschuldigd hebben (?), door datgene geheel onveranderd te laten, hetwelk de Schrijver van hunne waarheidsliefde en vrome gezindheid had gezegd."

Sluiten