Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van hem worden hier gevonden, waarvan de ccrsle beslaat in eene proeve van onderzoek naar de voorvaderlijke godsdienst hier te lande vóór de invoering van hel Christendom, hare overblijfselen en verwantschap met de mythiologie van Grieken , Romeinen, Gcrmaansche en Noordsche volken; in welke proeve over dit nog zoo duistere en weinig' bearbeide onderwerp veel bekends en ook nog al liet eene en andere onbekende is bijeengebragt. Minder oorspronkelijk is de tweede Verhandeling, behelzende eene geschiedenis van de Kerkelijke scheuring in het Bisdom Utrecht (14231457), waarbij levens wordt aangetoond derzelver invloed, zoo op de Kerk en Priesterregering in België, als op de voorbereiding der Hervorming in ons Vaderland. Beide stukken en de hartelijke klaagtoonen zijner vrienden over hem bewijzen, hoeveel goeds en groots met den jeugdigen koelakts -voor deze aarde ten grave ging.

Van bijzonder gewigt is hier een ander opzettelijk en naauwkeurig bewerkl geschrift, getiteld: Geschiedenis der Doopsgezinden in Friesland, van derzelver ontstaan tot dezen tijd, uit oorspronkelijke stukken en echte herigten opgemaakt, door s. hi aiipot ten cate , Leeraar hij de Doopsgezinden te Zaandam O. Z., Leeuw. 18.39. De Schrijver vroeger gedurende eenige jaren in die provincie, waar het getal der Doopsgezinden zeer groot plagt te wezen , en ihans nog, niettegenstaande eene groote vermindering, die echter niet in de allerlaatste j^ren geschied is, bijna dertien duizend zielen bedraagt, is door de belangrijkheid derzelve tot het onderzoeken en opstellen van deze geschiedenis gebragt, en heeft dezelve, onder groote moeijelijkheden daaraan verbonden op eene waardige wijze uitgegeven. In de daad zijn al de voor-

Sluiten