Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaatsen ontwikkeld, en daaruit afgeleid, dal jezus cn de Apostelen daarmede steeds eene daadzaak dooide prediking derzelver te kennen, aanduiden. Hetgeen door de beschouwing van andere uitdrukkingen voor dezelfde zaak gebezigd, wordt bevestigd, terwijl aan het slot de beteekenis, die er door de Kerkvaders aan gehecht is, en het afwijken van velen, vooral m de laatste vijftig jaren, van het oorspronkelijk begrip van Jezus cn de Apostelen in eenige voorbeelden wordt opgemerkt. Daarna wordt de inhoud van liet Evangelie beschreven, zoo als wij denzelven in de voornaamste Apostolische geschriften vinden opgegeven,

overeenkomstig met het weinige, dat wij daaromtrent

bij jezus zeiven vinden; cn deze inhoud is niet anders dan jezus Christus zelf in zijnen geheelen persoon en werk tot zaligheid der menschcn. De oorsprong van dit Evangelie wordt in de schriften des Nieuwen Verbonds alleen van God afgeleid, uil wien christus ons gewordt, en die de gezanten met die blijde tijding uitzendt, bijzonderlijk is het de liefde Gods, welke dat doet. Het is iets nieuws voor hen, tot welke het gebragt wordt, maar staat evenwel tot de vroegere opvoeding Gods, als voorbereiding tot hetzelve ir. een naauw verband. Door predikers wordt liet tot de menschen gebragt, opdat deze het hooien en geloovig aannemen. Dan eerst, maar dan ook zeker is het eene kracht Gods tot zaligheid.

Alzoo den aard van het Evangelie geheel en zuiver uit jezus en der Apostelen voorstelling ontwikkeld hebbende, heldert de Schrijver in zijn tweede deel, die natuur de Evangelies nog nader op , zoowel uit de wijze, waarop jezus en die Hem het meest daarin volgden, het hebben verkondigd, als uit de betrekking, in welke het slaat tot de algemeenc vorming en

Sluiten