Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hervormers kan leeren kennen. Wel wordt daarin nu en dan gewag gemaakt van de Heilige Schrift, maar meestal in verbinding met de schriften der Kerkvaders; en van eene optelling van bepaalde heilige boeken , of van eenig Canoniek gezag daaraan toe te schrijven, of van ingeving dier Schriften door Gods geest, ziet men daar geen spoor. Het is eigenlijk alleen het Evangelie, 't welk 'jielanthon en zijne geloofsgenoolen daarin aanbevelen en uitleggen. Niet alleen blijkt dit uit Art. 2, 12, 15, 16., 20, 26, 11, maar vooral ook uit Art. 5, waar deze beschrijving van liet Christelijk predikambt voorkomt: »Om dit geloof te erlangen, heeft God het predikambt ingezet, Evangelie en Sacrament gegeven, waardoor Hij , als door middelen, den heiligen geest geeft, die het geloof werkt, waar en wanneer Hij wil, in hen, die het Evangelie hooren." Desgelijks uit Art. 7, waar de Kerk alzoo wordt beschreven: »Er wordt ook [bij ons] geleerd, dat er altijd ééne heilige, Christelijke Kerk zijn en blijven zal, welke is de verzameling aller geloovigen, bij welke het Evangelie rein gepredikt en de heilige Sacramenten, naar luid des Evangelies, uilgereikt worden." Nog sterker spreekt Art. 28, 't welk over de magt der Bisschoppen handelt, en waarin niet alleen deze magt wordt bepaald, als die, om het Evangelie te prediken, de zonde te vergeven, de Sacramenten uit le deelen, maar ook de tegenstelling voorkomt wat niet Christelijk zij, en dit is, 't geen tegen het Evangelie is. » Derhalve is het Bisschoppelijke ambt, het Evangelie prediken, zonde vergeven, leer beoordeelen, en de leer, welke tegen het Evangelie is, verwerpen." — » De Bisschoppen hebben geene magt, iels legen het Evangelie in te stellen." — «Dewijl zulke dingen tegen het Evan-

Sluiten