Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inzigt, meening, opvalling zijn afhankelijk van des mcnschen toestand; want welk een' invloed heeft daarop niet te allen tijde aanleg, opvoeding, tijdgeest en wat niet al? Zoo verschillend dat alles bij den mcnsch is, zoo verschillend is ook zijn standpunt en vandaar zijn inzigt in de dingen verschillend; dit kan zelfs bij een' en denzelfden raensch veranderen (14).

Verschillend in soort moeien dan wel de lot dien opbouw van ciiristcs Kerk aangevoerde stoffen zijn, maar ook verschillend in waarde; ook dit moet volgen, wanneer men aanneemt, gelijk toch zeker aangenomen mag worden, dat de menschen niet slechts op een onderscheiden standpunt zich bevinden, maar ook op een' ongelijk hoogen trap slaan van ontwikkeling. Hunne denkbeelden moeien om die reden meer of minder ruim, hunne inzigten meer duister of helder, hun blik oppervlakkig, ver henen ziende of beperkt, en vandaar dat ook hetgene zij , met de hun eigene denkbeelden en inzigten beschouwen of ondernemen, in waarde en deugdelijkheid, in kracht en duur wel grootelijk moet verschillen.

Doch laten wij het ons in tijds herinneren, dat ons doel geene redenering , maar eene bevestiging door de geschiedenis verlangt.

Hier doet zich een veld op, hetwelk zich te ver uilslrekt, dan dat wij het kunnen afzien. Wij bekennen het, onze blik is le kortziglig en te weinig geoefend, om alles, wat zich hier voordoet, regt te kunnen onderscheiden. Wij durven geene aanspraak maken op volledigheid, maar willen slechls bij eenige

(14) Zie Tijdschrift, Waarheid in Liefde, 1837. I. M. 19 ™lg.

Sluiten