Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor ons den tweeden druk (Utrecht 1840). Deze overdenkingen, deels oorspronkelijk. deels uit andere bekende Schrijvers over hetzelfde onderwerp ontleend, zijn allezins waardig geleien te worden. Bij al het ■verstandige, goede en opwekkende, in dezelve veivat, is ons bovenal belangrijk voorgekomen, dal zeer bijzonder de heiligende» strekking dier hope wordt in het licht geplaatst; zoo alleen toch zal dezelve wel eene Christelijke hope mogen genaamd worden.

De titel Handwijzer op den kruisweg des levens; voor jongelingen en meisjes, bij hunne naderende intrede in de wereld; door a. eibet? , Predikant te Edam, vrij bewerkt naar het Hoogduitsch van h. b. waghitz [Leeuw. 1830), is zeker aantrekkelijk en veelbelovend. Hel boek behelst dan ook wel veel goede en nuttige vermaningen. Maar wij twijfelen zeer, of de aaneenschakeling van zoo •vele en velerlei verhalen omtrent allerhande, grootendeels vrij zeldzame en buitengewone, voorvallen , wel zeer geschikt zijn, om lessen van levenswijsheid diep in het jeugdig gemoed in te prenten. ^ Het zal ligt aanleiding geven tot eene vlugtige, van het een op het ander vliegende lectuur, en menigeen zal wel meest aan het zonderlinge der medegedeelde voorTallen blijven hangen.

Met genoegen zagen wij den Leidsman op den weg der waarheid; kleine geschriften naar de behoeften des tijds, ter uitbreiding van zuivere Bijbelkennis en Christenzin; naar het Fransch ('s Gravenhage 1839). Deze Leidsman moge al hier ra daar zijne Fransche afkomst wat sterk doen zien, daar de wijze van denken en spreken, waartegen hij te velde trekt, meer op den Franschen,

Sluiten