Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geven. Voor Onderwijzers kan hel wel niet noodig geacht worden. En de leerlingen moeten zelve antwoorden zoeken, niet die \un anderen zich in het geheugen prenten. Egemng, die dezelve opzettelgk onbeantwoord liet, wist beier wal kalechizeren is.

Nog moeten w ij even aanstippen, dat ook uitgegeven zijn de twee volgende werkjes.

Het eenc: Handleiding bij het onderwijs in de Christelijke Godsdienst (Zutphen 1838), in hetwelk gehandeld wordt over het onderwijs van jezus, over zijne geboden en over zijne beloften; doorgaans vrij oppervlakkig, en met deze niet geringe verwarringen, dat onder den naam van onderwijs van jezus, evenzeer de leer der Apostelen als die van Hem zeiven voorkomt, en dan die leering der waarheid, geboden en beloflen beschouwd worden ais behelsden deze het gansche Evangelie, waarvan toch de persoon en verschijning van Christus althans mede wel hoofdzaak is.

Het andere werkje is: Catechismus in de Leerstukken des (jeloofs, en de voornaamste geschilpunten tusschen de Hervormde en Roomsche Kerken: uit het Fransch (Amst. 1838). Deszelfs inhoud is uit den titel genoeg kenbaar. Doch hel had gerust onvertaald kunnen blijven, daar hel door zijne oppervlakkigheid , met scherpheid gepaard, wel weinig wezenlijk nut zal aanbrengen.

IV.

Liturgiek.

De openbare bevestiging der Lidmaten, als ten allernaauwsle met den Doop verbonden en de pleglighcid der openlijke vrijwillige toetreding der als kinderen gedooplen tot 's Heeren Gemeente behelzende,

Sluiten