is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarheid in liefde; een godgeleerd tijdschrift voor beschaafde christenen, 1840, 01-10-1840

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Evangelie werkt dóór in de menschheid en leidt de Gemeente tot volmaking; daarom 7,ij christus liet punt van ons aller vereeniging, en aller streven eene eindeloos voortgaande volmaking !

Het andere feest, hetwelk door ons Protestanten in Nederland om strijd gevierd is, strekt mede ten bewijze, dat ook na de Kerkhervorming de Gemeente van Christus in volmaking op eene belangrijke wijze is toegenomen. Want het is een feest, dat van krachtig geestelijk leven getuigt, en dat toch nimmer te. voren heeft kunnen gevierd worden, het feest van het vijfentwintigjarig bestaan des Wederlandschen Bijbelgenootschaps. Is hetzelve alomme met vreugde en dank aan God en den Zaligmaker gevierd, het heeft ons tevens verscheidene belangrijke en opwekkende geschriften nagelaten.

In de eerste plaats vermelden wij het werk De Bijhei en de Bijbelgenootschappen; ter gelegenheid van hel vijfentwintigjarig bestaan des Nederlandschen Bijbe/genootschaps, op last des Hoofdbestuurs uitgegeven (.Amst. 1839). Het is door den Amanuensis des Hoofdbestuurs, m. j. chevallier , geschreven. Het behelst een kort overzigt van de aanbeveling des Bijbels, van de tijden der Apostelen af door alle eeuwen heen, bijzonder na de Hervorming en allermeest na de oprigling der Bijbelgenootschappen. Met echt Christelijker! geest wordt, onder veel belangrijks, hierbij aangetoond, dat de oprigting dezer Bijbelgenootschappen , meer dan iels anders, voor de vereeniging van Christenen uit allerlei genootschappen bevorderlijk is; terwijl de tegenstand tegen dezelve veelal uit het aanhangen van menschelijke leeringen in plaats van Gods woord oorspronkelijk is. Met veel