Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schenhuizen, waar « baboe's » (Bengaalsche Heeren) hun weelde ten toon spreiden; kleine bungalows voor den zoogenaamden middenstand; het gerechtshof en andere gebouwen van het gouvernement, officieel en leelijk. Breede straten, aan weerszijden bezet met lommerige boomen. Alles te zamen een buurt die min of meer gelijkt op een Europeesche stad en dus voor u maar weinig aantrekkelijk is.

Misschien interesseeren u meer die groepjes, ginder onder de groote tamarindeboomen : vakil's (advokaten) bezig met het inoefenen var hun getuigen; advokaten en klanter die trachten hun leugens tot een samenhangend verhaal aaneen te scha kelen. Misschien is het maar beter dat wij hen niet afluisteren, en voortrijden ?

Door de vlakte.

De streek is dicht bewoond. Zoo ver gij zien kunt, rijstvelden, die nu, na de pas gevallen regenvlagen, beploegd worden en weldra onder water zullen staan. Tallooze kleine dorpjes met een dertigtal hutten, werkelijk opeengehoopt, achter een hooge omheining uit gevlochten bamboe, waarachter deze Mohammedanen zich tegen iederen blik van een vreemdeling behoeden. Op een;gen afstand van het dorp, midden

IHS

Sluiten