Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BUILDING BROTHER

BROEDER POLYDOOR VERBRUGGE

DOOR

P. L. SP1LLEBOUT. S. J.

Toen op het einde van 1895 de missie van Galle aan de Belgische Provincie van de Sociëteit werd opgedragen, vertrokken met

rrkrtn /Aria Patorc d n ppn

Mgr J. Van Reeth, de eerste bisschop, drie Paters en een Broeder. Van den kleinen groep blijft er nog één in leven, de Kortrijkzaan, Broeder Pclydoor Verbrugge.

Den 26en September II. was het vijftig jaar geleden dat die veteraan onzer missie in het noviciaat te Drongen aankwam. Toen was hij er zeventien; nu telt hij er zeven en zestig ! Drie jaar verbleef hij in het O. L. Vrouwkollege te Doornik eri even zoolang was hij de gedienstige, vriendelijk-beleefde portier van de Residentie te Brussel. Het was een jonge kerel van vijf-en-twintig die op Ceylon aanlandde. Zijn nu, na twee-en-veertig jaren missieleven, zijn haren zilverwit, zijn hart bleef even jong en jeugdig !

Waar heeft hij op zooveel jaren al niet gewerkt P Te Galle in het kollege, op het Bisdom, een beetje overal, de heele missie door !

Het is nu 18 jaar geleden dat de Broeder zijn tweede roeping heeft gevonden : ondernemer van bouwwerken, groote en kleine. « Building Brother », onze « Broeder-Bouwer », noemen we hem nu. Vroeger heette hij in het kollege te Galle, waar hij teekenles

IHS

Sluiten