Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

burgschen Jezuïetengeneraal Mercurianus influisterde, dat hij den Italiaan Alexander Valignani cadeau zou geven aan Oost-lndië en Japan ? Buiten kijf was deze Valignani een geboren organisator. Xaverius had missiën opgezet en het gewone verdere werk aan anderen overgelaten. Onder die anderen was Valignani wel veruit de verdienstelijkste. De invoering van het geloof heeft Japan aan Xaverius te danken; doch dat het er niet meer uitgeroeid geraakte, kwam goeddeels vanwege de meesterlijke organisatie der Japansche Kerk door Valignani.

Ja, over de taaiheid van het Japansche christendom weten Hidejosji, Ijejasoe, Hidetada en Jemitsoe mee te spreken, de vier lui die van 1582 tot 1651 over Japan heerschten als sjogoens, zoo 'n soort hofmeiers van de Japansche schaduwkoningen, die de toenmalige mikado's waren. Deze vier kerkvervolgers hebben geen christenbloed gespaard, en folterbazen, in de geraffineerdste kwelkunst duivelsch volleerd, stonden die geweldenaars in de uitroeiing van het christelijke staatsgevaar terzij. Bij honderden hebben Japansche Jezuïetendiscipelen de ontzettendste pijnen doorstaan, vaak gedurende dagen en maanden.

Wreed vernuft

O, die heete zwavelbronnen bijvoorbeeld van den berg Ungen, met wier kokende water de zestigjarige Antonius Iksida een maand lang dagelijks werd begoten, 1632. Na de zwavelbehandeling wijdde telkens een bedreven arts zijn sekuurste zorg aan de verpleging der brandwonden,... opdat de patiënt de volgende ziedendheete zwaveldouche toch maar zou ondergaan met even gevoelige zenuwen.

Dezelfde kuur had vier jaar vroeger Michaël Nakaksima reeds even lijdzaam doorstaan. Maar die was tevoren op de bewerking geprepareerd ! Een trechter in zijn keelgat geplant en nou maar water er in gegoten, letterlijk tot overloopens toe. Dan met bamboeslagen het water bloederig weer uitgebeukt uit dien nog levenden zak.

Dergelijke verfijnde martelingen, als o. m. ook het doodkriebelen

IHS

Sluiten