Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OP BLZ. 431 BOVEN Mgr. Sullivan, S. j., bisschop van Patna, pratend met onlangs bekeerde chamars.

ONDER de eerste mis in het gehucht van pas bekeerde Verdrukten.

En als onze Brahmaansche theologen heusch gelijk hebben omtrent de zielsverhuizing, waarom zou 'ne mensch niet kunnen probeeren om zich uit zijn ellende op te werken ?

Onder de massa lotgenooten waren er natuurlijk reeds heel wat geboren met een fijnbesnaard gemoed, in wie de eindelooze vernederingen bijzonder scherp hadden geschrijnd; doch hadden er al velen de billijkheid der verdrukking betwijfeld ? Zij vermochten dan tenminste niet aan de monsterachtige leugen van het Hindoeïsme een eind te maken. Zou hij het probeeren ?

Een aanloop nemen.

Hij ontwerpt zijn plan de campagne aldus : eerst zijn naam wereldkundig gemaakt op een niet al te gevaarlijk terrein. Derhalve debuteert hij met nuchter financieele werken, die hem bekend doen staan als een solide studiekop. Zoo zoekt hij bij voorbaat het doodzwijgen te bemoeilijken. Eenmaal in het bezit van een pers, en van een goede, verschuift zijn studieveld, o kwansuis zoo heelemaal zonder opzet... naar het netelige vraagstuk der kasteloozen.

Hun soelaas « is mijne ziele,

Mijn leven, het doel van mijn streven ».

Eerst zien wetenschappelijke geschriften het licht, waar hij natuurlijk geen analphabeten, zooals meestal zijn lotgenooten zijn, mee bereikt. De professor wordt straatredenaar, belegt vergaderingen, waarop hij zijn verdrukte broeders warm maakt voor zijn streven naar emancipatie.

Weldra komt een vereeniging tot stand, het Verbond der Verdrukte Volksklassen, en krijgt de voorman van dezen bond zitting in het parlement der Bombay Presidency (1).

(1) Het presidentschap Bombay is de Britsch-lndische rijksprovincie waarvan het bestuur in de gelijknamige stad haar zetel heeft.

IHS

Sluiten