Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lemaal thuis voelt, — fungeert als minister van het college. Hij is al boven de 75 en viert aanstaande jaar zijn diamanten kloosterjubilee. Meer dan vijftig jaar heeft hij in onze missie gearbeid. Hij kan zoo schoon vertellen uit den ouden tijd, over den veldtocht van Lievens en over de wonderjaren, als Pater Lievens en Dehon en Desmet en... hijzelf dit volk voor Christus veroverden.

Dertig jaar lang woonde hij te Soso en toen, in zijn ouden dag, moest hij zijn geliefden missiepost verlaten. Het deed hem zoo 'n pijn toen hij het roode lampje voor het Tabernakel moest uitdooven, maar de Heer wilde het zoo. De gebouwen van Soso zouden voortaan tot retraitehuis en dorpskapel dienen. Pater Bretaudeau ging den nieuwen hoofdpost stichten te Cumla : hij kocht den grond, bouwde er de eerste kapel en vestigde zijn woonst in de nieuwe pastorij, zoodra die gereed was.

Het doet ons, jongeren, goed hier een eerbiedwaardigen grijzen man van 75 jaar aan het werk te zien. Voor het meerendeel zijn de katholieken hier menschen die hij bekeerd en gedoopt en getrouwd heeft. Ze houden zielsveel van hun braven Calamus Fadar, hun Pater Clemens. Het uitspreken van zijn familienaam zou hun kaken ontwrichten. Daarom noemen ze hem bij zijn voornaam Clemens, maar radbraken dien dan ook nog een beetje, tot het Calamus wordt.

Calamus Fadar is een uitstekend gastheer. Hij toonde ons eerst zijn ouden post van Soso, thans tot retraitehuis herbouwd. Er lag een zweem van weemoed in zijn stem, wanneer hij ons rondleidde en uitlegde hoe het daar « in zijnen tijd » allemaal gelegen was.

Maar wanneer hij ons wat later al de wonderbare dingen van zijn nieuw domein te Cumla liet bewonderen : de lagere school, het college, den moestuin, den boomgaard en de groote speelpleinen, dan was er geen spraak meer van weemoed. Hier wordt hij weer jong en arbeidt hij voor de toekomst. « Ik ben een oud man die boomen plant », zei hij, hij heeft er hier duizenden geplant. « Maar als het Cod belieft, mag Cumla op een glorievolle toekomst rekenen, het wordt eens het centrum voor duizenden en duizenden katholieken in dit deel van Chota Nagpur, waar we tot heden minder gearbeid hebben en minder bijval genoten. Cumla zal eens met Ranchi wedijveren. » Faxit Deus. De Heer gunne, dat de dap-

süüüüüüüüia^^^^^ïsisi^^öïii IHS

Sluiten