Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tueele vraagstukken, die er ingestudeerd en besproken worden, wonen deze vergaderingen bij.

Ziehier enkele titels van tot hiertoe gehouden lezingen :

De familie in Chota Nagpur. — Het landbouwprobleem in Chota Nagpur. — Het vraagstuk der werkloosheid. — De wettelijke achterstelling van de Aborigenen. — De sociale leer van de Katholieke Kerk door de eeuwen. —- Naar een betere verdeeling van de rijkdommen. — De grondbeginselen van het privaatbezit. — Het communisme. — Het vraagstuk van het kind — De roeping van de katholieke leeken.

De zaal biedt maar plaats voor veertig a vijftig toehoorders, anders konden we heel wat meer niet-katholieken uitnoodigen. Enkele van die andersdenkenden maakten de retraite mee door het comité van hef Ashram belegd, hoofdzakelijk tenminste, voor de ontwikkelde katholieken van Chota Nagpur.

Deze gesloten retraite was de grootste prestatie van onze leden gedurende het laatste jaar. Drie dagen leefden allen als broeders te zamen. Magistraten, parlementsleden, bedienden, zakenlui, allen baden te zamen als zij nooit te voren hadden gedaan. Allen aten te zamen, leden van de hoogste met mannen uit de laagste kasten. Twee novicen waren uit Hazaribagh gekomen om onder de eetmalen voor te lezen en om den refter te schikken. Vooraanstaande leeken dienden de H. Mis, diendend aan tafel enz..

Daarmee heeft de lezer een idee van onze werking. De uitslagen daarvan onder den vorm van statistieken voorbrengen is niet doenlijk. Zeker heeft het Ashram aan de leeken de gelegenheid geboden in nauwere voeling te komen met den clerus in het eenige apostolaat van priester en leek. Mij persoonlijk bracht het herhaaldelijk in aanraking met vooraanstaande katholieken en andersdenkenden, waarvan enkelen niet ver meer van ons geloof afstaan.

Tot hiertoe rustte Gods zegen op ons werk. Vergeet het Catholic Ashram niet in uw gebeden.

■S IHS

Sluiten