Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scharen des Heeren. Al wie ge tegenkwaamt, droeg het congresinsigne en was op weg naar een der talrijke handelingen van het congres. Die dagen moeten alle kloosters van Zuid-lndië leeg hebben gestaan, anders hadden de straten van Madras zoo niet van nonnen en paters kunnen wemelen. Er waren er van alle snit en van alle kleur. Een zwerm van monseigneurs heeft zich over de stad neergezet, maar er wandelen hier te veel purperen prelaten rond om nog te letten op gespschoenen en roode knoopjes.

Wat mijn gemoed bijzonder deugd aandeed; was dat van de geestelijken 95% en van de leeken 99% Indiërs waren. Wat wenschte ik toen mijn huid ook wat bruiner ! De eereknaapjes die den pauselijken legaat overal geleidden en met het Allerheiligste meereden, waren bruin. Nu heb ik eindelijk eens mogen gewaarworden, dat in Indië de katholieke Kerk heusch waar niet zoo maar de religie is van de groote heeren, geen vreemd element in het oude Indië, maar hier werkelijk iets inheemsch, in Indië's bodem diep geworteld. Een twaalftal Indische bisschoppen zijn geboren en getogen Indiërs, tallooze scharen van bruine priesters, kloosterzusters en leeken, allen kinderen van Moeder Indië brengen hier samen hulde aan Christus, Koning en Heiland aller volken.»

De nationalisten en Christus.

Geen hulde aan den onzichtbaren Christus alleen, ook aan den zichtbaren, in zijn legaat of afgezant. Die paushulde ving bij de aankomst van Z. Exc. Mgr. Kierkels reeds in het station aan. De jongste Britsch-lndische grondwet verdeelt het rijk in elf autonome provincies. Een van deze provincies heet Madras, naar de hoofdplaats er van. Toen de legaat in het kaaistation arriveerde, stonden op het perron de eerste minister van den staat en de burgemeester van de stad Madras, allebei Indische nationalisten, hem officieel op te wachten. Dezer dagen vertegenwoordigde de eerste minister niet slechts de regeering van Madras, doch op uitdrukkelijk verzoek van Nehru de Jonge (1), leider der Voor-

(1) Er zijn twee vooraanstaande politieke leiders van Indië die Nehru heeten, de vader in 1861 en de zoon in 1891 geboren. Hier is er spraak van den zoon.

———— IHS

Sluiten