Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pas zullen we een geestelijke natie wezen, zei ie eens, wanneer wij meer oprechtheid dan goud blijken te bezitten, meer onverschrokkenheid dan macht en pracht vertoonen. Laten wij op de eerste plaats het Rijk Gods en zijn gerechtigheid zoeken. Onverbrekelijk is de gedane belofte, dat dan al het overige ons op den hoop toegegeven wordt. » Zulke woorden toonen overduidelijk, hoe na de opvatting van Gandhi met het christendom verwant is. Terecht duidde de legaat onmiddellijk daarop het verschil tusschen Gandhi en het katholicisme aan. Voor ons, katholieken, zijn die verheven beginselen slechts de uiting, de uitstraling van de goddelijke kracht, van de genade die ons bezielt. En het H. Sacrament voedt in ons dat goddelijke leven, die bovennatuurlijke kracht welke ons bezielt.

Daarmee had Z. Exc. Mgr. Kierkels ook kortbondig althans één aspect vermeld van de Kerk, die ook in Indië geen overbodige gave Gods is.

Geen vreemde eend.

Een gave Gods, geen gave van Europa. « Ik veroorloof mij het woord van Swami Vivekananda aan te halen, die met het oog op Christus verklaarde : « Azië's woord klinkt godsdienstig, terwijl politiek de taal van Europa is. » Welnu de Katholieke Kerk en de Paus van Rome spreken niet de politieke taal van Europa; bij monde van hen klinkt over de aarde het religieuze geluid wat van een Aziatisch gewest uitging en tot aan de verste uithoeken der wereld galmde, het religieuze geluid dat het luidst van al de geloovenden der gansche wereld oproept tot eendrachtig verweer tegen ongeloof en godloochening.

Deze wekroep is noch Oostersch noch Westersch, hij is de stem van den Geest, die zoomin als de wetenschap aan aardrijkskundige lengte of breedte gebonden is. De stem van den Geest moet immer voort, zooals op Pinksterdag, door ieder vernomen worden in zijn eigen taal. ja, de Kerk eerbiedigt niet enkel de eigen cultuur van elk gewest, maar binnen haar eigen actiesfeer bevordert zij van iedere cultuur den verderen groei. Met politieke partijschappen geeft de Kerk zich niet af, maar het strookt geheel met haar bedoeling, als die harer kinderen, welke in staat

^^^siïïïiüïfüüïüissïsïïüiïsü^^ïs IHS

Sluiten