Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

enkel leeft van brood, belooft binnen afzienbaren tijd een volledige kentering van mentaliteit. Intusschen sturen de christelijke ouders hun gedoopte kinderen naar de school en verlangen hun jongens er zelf naar de lessen te volgen, overtuigd dat een minimum van kennis vereischt is voor het naderen tot de H. Tafel.

Het lager onderwijs

In de dorpsscholen wordt dus de eerste vorming gegeven, meestal gedurende één, ook wel eens gedurende twee jaar.

Voor gehuchten, die elk te weinig bevolkt zijn om het noodige aantal kinderen te leveren, stichten we na overleg met de menschen van de streek, in die localiteit, welke het gemakkelijkst te bereiken is door de jongens van drie, vier of vijf gehuchten, een zoogenaamde regionale school, die verder weinig of niets verschilt van de dorpsschool.

Na deze eerste vorming gaan de bengels over naar de school op den bijpost, zooals we die succursalen heeten, welke voor doel hebben de overbevolkte hoofdposten te ontlasten en de kinderen zooveel mogelijk in hun eigen omgeving op te voeden. Men legt het er zelfs op aan deze bijposten zoo in te richten, dat de leerlingen — uitsluitend jongens — er het doopsel kunnen ontvangen. Zoover zijn we nog niet. Ondertusschen bewijzen ze den grooten dienst, de katechumenen zoo te vormen dat hun proeftijd op den hoofdpost merkelijk kan worden ingekort. Voor wat betreft de degelijkheid van het onderwijs en de regelmatigheid van het klas-bijwonen kunnen deze bijposten van nu af reeds wedijveren met de hoofdposten zelf. Over het algemeen is het regiem er een halfinternaat, d. w. z. dat de leerlingen buiten de vakantie en de Zondagen, dag en nacht op den bijpost verblijven, wat hen eenerzijds voortdurend in aanraking houdt met hun natuurlijk milieu en anderzijds vrijwaart tegen de vele verzoekingen, welke de jongens in de dorpen van het trouw schoolbezoek afleiden.

Na een of twee jaren verhuizen de scholieren van den bijpost

i I Mi

Sluiten