Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En wij Katholieken?...

De missietaak bestaat niet alleen hierin dat wij den inboorling onze godsdienstige begrippen bijbrengen, dat we hem doopen en hem leeren leven volgens de wetten en de raden van Christus. Heel het volk met eigen cultuur en zeden, ook met eigen kunst moet worden opgeheven tot echt christelijke dienstbaarheid aan den Grooten Koning. Dit praatje over de wajang — en hetzelfde zou gelden voor het batikken en de gamelan — wil dus niet alleen uw lust voldoen om wat meer te vernemen over een eigenaardigheid van een vreemde beschaving, het brengt u in kennis met het materiaal dat de missionaris op Java vindt en waarmee hij er de katholieke en tevens Javaansche Kerk moet bouwen, het toont u den aanleg van het Javaansche volk om een eigen rol te spelen in het groote schouwtooneel van Cods verheerlijking.

Reeds jaren terug heeft de ruimblikkende grondlegger der Javamissie, Pater F. van Lith z. g., zich voortdurend bezig gehouden met het denkbeeld om den zoo door en door volkschen wajang te maken tot een drager van christelijke ideeën. Verschillende bezwaren verijdelden echter elke uitvoering van die plannen, niet zoozeer omdat de wajang, voor zoover hij niet in verwesterscht milieu louter tot kijkspel geworden is, dient om door de opvoering van de geschiedenis der goddelijke voorouders de zegenrijke werking te doen optreden, die er van de lijfelijke tegenwoordigheid dier voorouders uit zou gaan, m. a. w. om de magische kracht van sommige personen te versterken en om het magische gevaar, dat de gemeenschap dreigt, af te wenden.

De voornaamste hinderpaal was wel dat er onder de toen nog talrijke katholieke Javanen niet genoeg personen waren, die de wajang-kunst voldoende beheerschten om een poging van aanpassing met succes te kunnen wagen.

Langzamerhand rijpte echter de tijd hiervoor. Reeds meerdere jaren wordt dan ook in onze internaten de Javaansche kunst beoefend : dans, gamelanspel, wajang, enz.. Wajang-koelit en nog meer wajang wong-opvoeringen met bijbelsch onderwerp hebben reeds verrassende resultaten bereikt, die wijde perspectieven openen. Moge het christelijke Javaansche tooneei veel invloed ten goede uitoefenen.

IH5

Sluiten