is toegevoegd aan uw favorieten.

Jezuïeten-missies; maandschrift, 1938, no 24, 01-07-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rebo, Kemis, Soekra, Setoe, Ngahat : Maandag, Dinsdag, enz.. Naar de marktdagen : Legi, Paing, Pon, Wagö, Kliwon.

Dit zijn de namen der dagen waarop markt gehouden wordt. Zij zijn vijf in getal en vormen een afzonderlijke telling. Vijf dagen heeten een « pasar » evenals in het Hollandsche zeven dagen, een week.

Minder eenvoudige lieden doen weer anders. Volgens hun bijgeloof hebben de letters een zinnebeeldige beteekenis en brengen geluk of ongeluk aan. Bij het kiezen van namen, moeten ze de letters zóó combineeren, dat de gekozen naam geluk aanbrengt en geen wanstaltige naam is.

Voorname lieden letten ook op de welluidendheid van den naam en of de beteekenis gepast is voor hun stand. Zoo zal iemand van hoogen stand zijn kind nooit noemen b. v. Kintel. Eerstens klinkt dat niet mooi in het oor van een Javaan, en vervolgens is de beteekenis in strijd met zijn waardigheid, want Kintel beteekent pad, zeker tweeslachtig dier, dat bij u al evenmin hoog staat aangeschreven om zijn schoonheid.

Ik sprak van welluidendheid. Hiertoe draagt de lengte van een naam, volgens ons gehoor en gevoel, niet weinig bij. Geliefd zijn daarom bij de christenen namen zooals : johannes Nepomucenus, Hermenegildus, Petrus Celestinus en dergelijke. Ze verkorten hun doopnamen niet gaarne, wat in zekeren zin ook maar goed is, want ze hebben een heel andere manier van verkorten als gij. Petrus b. v. verkorten ze niet tot Piet, maar tot Trus, Paulus tot Lus, Wilhelmus niet tot Willem of Wim maar tot Lem. Voor het verkorten geldt deze eenvoudige regel, dat ze alleen de laatste lettergreep nemen.

Ten slotte zijn er die er zich niet veel om bekommeren, welken naam zij geven — als 't kind maar een naam heeft ! Zij geven hun jongens meisjesnamen, hun dochtertjes namen, die oom of opa's hebben gedragen, of sieren zelfs hun kroost met den naam van een stuk huisraad, zooals Kendil : ronde ketel, Dandang : rijstketel, Tjowek : aarden bord, enz..

Wij, katholieken, smeeken den goeden God, dat spoedig ook op Java het gebruik moge heerschen de kinderen te noemen naar Gods lieve Heiligen.

IHS