Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zwakken pogen om te voeren en le bewegen (2) en ook anderzins, door kvvude zamensprekingen eu slechle voorbeelden, eenen allernadeeligsten invloed kunnen uitoefenen. Een weinig van zoodanigen zuurdeesem, zoo het zich door de Gemeente verspreidde , zou veel bederven; daarom was het beter, die personen den Satan, vvien ze toch toebehoorden en dienden, over te geven en zich, behoudens de broederlyke verinaning, zoo veel mogelijk aan hunnen omgang te onttrekken (3). Zóó were do Christen af, hetgeen inbreuk zou kunnen maken op de reinheid van zijnen wandel en de vastheid of zuiverheid van zijn geloof, maar evenzeer handhave hy ook zijne zelfstandigheid tegen allen vreemden invloed, lig sta kloekmoedig in zijne vrijheid, zonder deze ooit tot losbandigheid of ergernis van anderen te misbruiken (4). llij late zich vooral niet in zaken, de godsdienst betreffende, blindelings regeren door iemands wil of inzigt, noch ga te rade met vleesch en bloed; maar houde zich vast aan Hem, die het hoofd is van alle overheid en magt, in wien alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen zyn (5).

Ook paulus had te strijden tegen den geest der wereld en de verkeerde riglirtgcn van zijnen lijd, en dal hel hem vooral, die er te voren onwetend zoo geheel door was medegesleept, niet gemakkelijk viel, aan den éénen kant den verkeerden invloed der Grieksche beschaving, waaronder hij geboren was, te wc-

(2) Col. II: 4. 2 Cor. XI: 3, 13—15. Eph. IV: 14.

(3) 1 Cor. V. XV: 33. 1 Tim. I: 20. 2 Thcss. III: 14, 15. f4) 1 Cor. VII: 23. Gal. V: 13.

(5) Col. II: 8, 18, \crgcl. v«. 3, 10.

Sluiten