Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kraclit des onvergankelijken levens. En terwijl bij de instelling van liet Levitische Priesterschap de plegtigheid der eedzwering niet is gebezigd , daar hetzelve eenmaal zoude worden afgeschaft (5), maar de zoon het zonder nadere verordening van den vader out— ving; — is aan dezen Hoogepriesler, onder bekrachtiging van eenen onherroepelijken eed, een eeuwigdurend Priesterschap van God beloofd.

Zoodanig nu is de gang der voorstellingen van onzen Schrijver, in zijn beloog van de waardigheid deiNieuwe boven de Oude bedeeling, en van het onverantwoordelijke om wegens dal Oude het Nieuwe en veel betere Ie verzaken of te veronachtzamen.

In dit verband komen de woorden voor, wier uiteenzelling ik wilde beproeven.

«Omdat," zegt de Schrijver, «omdat en voorzooveel het niet zonder eedzwering van God, en dus met buitengewone plegligheid en met verzekering van duurzaamheid geschied is, dat jezus zijn eeuwig Hoogepricsterschap van God heeft ontvangen, daarom en inzooverre is jezus van een zooveel beter verbond borge geworden."

De Schrijver noemt dus jezus den borg r-rjg y.ntizxovog öiaih]Xiig. Deze woorden worden gewoonlijk overgezet door heter verhond. Dit woord verbond kan cchler ligt verstaan worden in eenen zin , die niet uitdrukt, hetgeen men door dicc&rjy.i] te verstaan heeft. Veelal toch spreken wij dan van een verhond, wanneer dezulken, .die vroeger wegens eene of andere reden niet vereenigd waren, zich wederzijds door cctie 011gelioudene verbindlenis vereenigen. Als zoodanig nu

(5) Vil : 20 , Sa—28.

Sluiten