Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogelijke bewijs van zelfopofferende liefde voor zijne broederen le geven. Het bleek genoegzaam, dat Hij dien dood had kunnen ontwijken; maar Hij wilde den drinkbeker drinken, dien de Vader Hem gaf, om borg le zijn van het Nieuwe en belere Verbond. Hij wilde alzoo toonen, dat Hij zoo aan allen aardschen zin verloochend was, zijne liefde zoo geheel boven denzelven verheven was, dat Hij zelfs den dood des kruises niet schuwde, wanneer die noodi^

' o

was om menschen van hunnen vleeschelijken, van God afkeerigen zin le genezen en hen tot God op le trekken, opdat zy met geloovig vertrouwen door de liefde met Hem zouden worden vereenigd.

Zoo bragt Hij door zijn eigen bloed, als de eenige, eeuwige Hoogepriesler, zich zeiven onstraffelijk hebbende opgeofferd en het heiligdom des hemels ingegaan zijnde, eene eeuw ige verlossing te weeg, om de conscienlieën le reinigen van doode werken, om den levenden God te dienen (lj. Ja daarin bevestigt dan de Vader zijne liefde voor ons, dat christus, zijn eenige, zijn geliefde, in welken Hij zijn welbehagen had, voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. — Geen grooter bewijs is er mogelijk! Men moet het toestemmen , dat wie nu nog vreest en van verre blijft slaan, de hoogste liefde op het strafbaarst onleert. Want zou Hij, die zelfs zijn* Eengeboren' niet gespaard heeft, ons met dien Zoon niet alle dingen schenken? zoude er nu nog iets als te groot, iets als le veel in de toezegging des Evangelies van genade .en zaligheid kunnen geacht worden?

Alles mogen wij van de toekomst hopen! Wij mogen het vertrouwen, dat, gelijk Hij, die ons lot

(11 IX: ia, 13.

1841,

Sluiten