Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sing te vinden: de Christelijke Kerk zou zich geene achttienhonderd jaren lang daarover moede gedacht hebben, zonder zulk eene oplossing, waarin allen berusten, te erlangen. Wat meer is, zij zal die nooit erlangen, en zoo iemand, in den waan -van dezelve te kunnen leveren, zich tot een onderzoek daarvan begaf, hij zou zich geheel bedrogen vinden. Maar zullen wij daarom van alle onderzoek afzien? Hierin blijkt immers het groole van alle werken Gods, dat wij nooit hunne geheele grootheid kunnen doorgronden. Daarom evenwel houdt de Natuuronderzoeker niet op, de schepping te doorvorschen, en de Wijsgeer niet, den mensch le dóórdenken; zou dan de Godgeleerde vertragen, Gods heerlijkste werk, de verschijning van Christus, telkens op nieuw te doorzoeken?

Maar moeijelijk is des Godgeleerden werk! Reeds is het moeijelyk, duidelijke en bepaalde bewoordingen te vinden, waarin men zijne meening over jezus persoon kan mededeelen. Die aan jezus eene hoog verhevene natuur toekennen, winnen weinig met hun verdedigen-; van jezus godheid, goddelijkheid, goddelijke natuur; zelfs niet, zeo zij het woordje eeuwig daarvoor zetten en van onzes Heeren eeuwige godheid spreken. Al deze uitdrukkingen zijn afgetrokken en daardoor onbestemd, en worden ook dikwijls door zulken gebruikt, die jezus voor eenen persoon houden, welke eerst met zijne geboorte uit maria begon te bestaan , maar toen, door eene niet met mate over Hem uitgestorte gave van Gods heiligen geest, een goddelijk persoon werd, der goddelijke natuur deelachtig, de eeuwige godheid in zich bezittende. Niet met zulke onbestemde klanken moeten wij om ons heenwerpen ; niet metaphijsische bepa-

Sluiten