Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene verzoeking reeds, de magt in zich te voelen, ik zeg niet om de wereld te overwinnen door uiterlijk geweld en een rijk te stichten grooter dan dat van een' alexander; ofschoon Hij dit gemakkelijk had vermogt: — maar om door ontvouwing van goddelijken glans, van schrikwekkende wondermagt en strafgerigten binnen kort eene groote schaar van aanhangers tc verzamelen; de magt in zich te voelen, om het spoor van david , samuël of mozes te volgen, met gelukkiger' uitslag, dan zij konden; en desniettemin afstand te doen van al deze magt, om alleen door zuiver geestelijke middelen een zuiver geestelyk rijk van God te gronden op aarde. "Welk eene verzoeking, daar ook zyne tydgenoojen Hem hierloe onophoudelyk uitnoodigden, zelfs zijne beste vrienden Hem hiertoe telkens op nieuw drongen! Zulke verzoekingen en de ondervindingen van zelfsverloochening en lijden, die hieruit voortvloeiden , kon de hemel niet opleveren. en Gods Zoon moest dus vorderen in geestelijke ontwikkeling , omdat Hij hier in een Hem geheel vreemd levensperk kwam. » Hoewel Hij de Zoon waszeggen wij met een' Apostolisch Schrijver (3), »heeft Hij geleerd door 't geen Hij heeft geleden."

Alle bedenkingen, die ik tegen johannes voorstelling ooit hoorde inbrengen, heb ik opgenomen en zoeken op te lossen. Schranderder geesten en volgende eeuwen zullen ze beter kunnen wegnemen. Evenwel zal men nooit alle bedenkingen bg alle twij-

(3) llcbr. V; 8.

Sluiten