Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het eerste, dal Hij vóór zijne menschwording beeft beslaan, zegt jezus veelmalen uitdrukkelijk. Dikwijls spreekt Hij op zulk eene wijze over zijne zending door God en zijne komst in de wereld , als de grootste Profeet nooit heeft gesproken en nooit kon spreken. B. v. wanneer Hij uitdrukkelijk zijne komst uit den hemel gelijk stelt met zijne terugkeering daarhenen na den dood (2): »ïk ben van den Vader uitgegaan en in de wereld gekomen; wederom verlaat ik de wereld en ga lot den Vader." Sterker klemt nog, dat Hij tol nicodemus , tot de Joden te Kapernaum herhaalde malen, en lot de Joden le Jeruzalem met ronde, duidelijke woorden zegt, uit den hemel le zijn neergekomen, en zich daardoor onderscheidt van gewone menschen, ook van mozes, die niet uil den hemel zijn gekomen (3). Nog duidelijker, zoo mogelijk, is eene andere plaats, waar de Joden Hem zijn vroeger leven willen bestrijden en Hem jonger dan abraham stellen, en Hij pleglig en ernstig zegt: «Eer abraham was, ben ik" (4), 't welk onzin zoude zijn , zoo Hij niet vroeger, dan toen Hij uit maria werd geboren, beslaan had. En hoeveel vroeger dit geweest zij, bepaalt de Heer zelf eenigermate in zijn gebed, waar Hij spreekt van de heerlijkheid, die Hij had bezeten, en 's Vaders liefde, die Hij had genoten voor de grondlegging der wereld (5). Daarom zou Hij ook, opvarende naar den hemel, lerugkeeren naar de plaatse, waar Hij te voren was (6).

(2) Joh. XVI: 28.

(3) Joh. III: 13. VI: 33, 38, 46, 51. VIII: 23.

(4) Joh. VIII: 58. (5) Joh. XVII: 5, 24. (6) Joh. VI : 63.

Sluiten