Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kaansclie en de overige Weslersche Kerk over den Doop der Keilers, werd nu beslecht. Het gevoelen der laatste [Romeinsche] kreeg de overhand en is algemeen aangenomen.

§ 2. Invloed op den toestand der Kerk. — Dat dit geschil eenen grooten invloed heeft gehad op den toestand der Kerk, y.al elk ons toestemmen, di<maar bedenkt, van hoeveel kracht het geschil over de Kerk geweest is, om de Pauselijke hierarchie op te wekken en te bevorderen. Want, toen er ééne uitwendige Kerk, over de grheele aarde verspreid, was vastgesteld, kon hel niei anders, of het algemeene ligchaam der Kerk moest ook een algemeen hoofd hebben , waardoor het te naauvver tot één verbonden werd. Wie dat hoofd was, werd bij dit geschil uitgewezen. Aan het Episcopaat van Rome loch werd door augustinus de meeste eer bewezen in het verdedigen van de zaak der Katholijken. Het wordt door hem genoemd: de stoel van Petrus, den voornaamsten der Apostelen; en in de gemeenschap met den Bisschop, die dezen zetel bezat, wordt gezegd hel kenmerk gelegen te zijn, waarnaar moest beoordeeld worden, of eene gemeente tot de eene, heilige, Katholijke en Apostolische Kerk behoorde. Geen wonder dus, dat de Romeinsche Bisschoppen beweerd hebbeja, dat zij , als opvolgers van petrus , het hoofd moesten zijn van het algemeene ligchaam der Kerk. En leo de Groote konde alzoo reeds zeggen: »De Priesterlijke en Koninklijke stad is door den heiligen stoel van den zaligen petrus lol het hoofd der wereld gemaakt, opdat zij door de Godsdienst nog uitgebreider beheer zou erlangen, dan door het wereldlijk gebied [der voormalige Romeinsche Keizers] ."

Sluiten