Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaamheid en tot ijver voor het ware Christendom is het gewis. Mogen ei' daarbij velen zijn, die, even als deze Schrijver, in christus het middenpunt en den waren grond van het Evangelie vinden, en die van dat middenpunt steeds uitgaan en op dat fundament blijven bouwen !

Winschoten. W. VER WEIJ.

Het Christendom op de Zuidzee - eilanden naar krohk en williams.

vv ij beleven eenen in velerlei opziglen zeer merkwaardigen tijd. Welk een leven , welk een vooruitgang, in scheepvaart, handel, nijverheid en in allerlei vakken van wetenschap! En als wij ons alleen op het Christelijk standpunt plaatsen en onzen tijd slechts gadeslaan, om op te merken wat er ter uitbreiding des Evangelies in denzelven gedaan wordt, zou er dan wel, sedert het Apostolisch tijdvak , ooit zoo veel gedaan zijn, opdat het Koningrijk der hemelen kome, als in onze dagen? Wij twijfelen zeer, en danken God, dat wij eene eeuw beleven, welke, hoezeer ook hare schaduwzijde hebbende, door dien geest wordt gekenmerkt, die in christus Kerk , of liever Gemeente, heerschend moet zijn, ik meen de geest der onderlinge gemeenschap. Ziet het in zoo velerlei maatschappelgke vereenigingen en genootschappen, waar-

Sluiten