Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door zoo veel goeds door ons gedaan kan worden, waartoe onze voorouders bij den besten wil niet in staat waren. Immers wat enkelen, ja velen, ieder op zich zeiven staande, niet vermogen, daartoe zijn ze, de handen ineen slaande en met vereende krachten werkende, wél in slaat, en hoeveel zegenrijks daardoor reeds is bewerkt, wie kan hel berekenen? Ieder Christen, die op de teekenen des tijds acht geeft, staan, wel in de eerste plaats de Bijbel- en Zendelinggenootschappen voor den geest. Derzelver bemoeiingen en vruchten zullen wel geenen lezer van dit Tijdschrift ontgaan; te minder daar ook in de Berigten van hetzelve het eene en andere dienaangaande wel eens voorkwam. Maar opzettelijk kwamen zij echter nog niet ter sprake. Evenwel meenen wij, dat de vriend des Chrislendoms zich nu en dan gaarne verplaatst ziet op den groolen akker der wereld, waar het hem niet zoozeer getoond wordt, waarin het zaad des Evangeliums bestaat, dan wel hoe het werkt, hoe het voor onze dagen bewaard werd, om het allerwege te strooijen , en welke vruchten het oplevert.

Terwijl wij, wat de Bijbelgenootschappen , vooral in ons Vaderland betreft, eerst onlangs eene dringende behoefte vervuld zagen, door het met vele kennis van zaken geschrevene werk van den Heere m. j. chevallier, De Bijbel en de Bijbelgenootschappen, Amst. 1839, werden wij, teneinde inzonderheid in het licht te stellen , wat door de Zendelinggenootschappen geschied is, reeds voor verscheidene jaren, door onzen hoogverdienstelijken Zendeling kakel gutzlaff , met een vrij uitvoerig werk begiftigd (1). En aangenaam

(l) Het kwam zonder jaartal (wij meenen in 1S36 en 1827) tc Rotterdam uit in twee dcelen, onder den titel: Geschiedenis der

Sluiten