Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vooreerst: hoe was du toestand der Zuidzeeeilauders nog voor weinige jaren ?

ten tweeden: In welken toestand vinden wij velen van hen thans ? en

ten derden: waaraan is het toe te schrijven, dat er zulk eene aanmerkelijke verandering hij zoo velen heeft plaats gevonden? —

Kroiin en wilhams geven ons overvloedige stof ter beantwoording dezer vragen, uit welke wij alleen het eene en andere zullen mededeelen. Beide verklaren geene aanspraak te maken op letterkundige verdiensten en terwijl williams meestal als ooggetuige spreekt, laat hij zoowel als kroiin , niet alleen Zendelingen, maar ook andere, aan het Zendelingswerk, geheel vreemde, doch zeer bevoegde getuigen optreden, en in beide werken wordt niet zoozeer door redeneringen, maar veel meer door daadzaken aangetoond en bewezen , wat op vele eilanden in de Zuidzee in de jongste jaren gebeurd is en waardoor en hoe dit is gebeurd.

I.

Hoe wordt ons de toestand der Zuidzee-eilanders voor niet vele jaren geschilderd? Eene doorniemand betwiste daadzaak is het, dat op alle eilanden in de Zuidzee de afgoderij heerschte en wel in hare grofste en afschuwelijkste gedaante. Een Engelsch Zendeling uit die streken, de Heer ellis , in eene vergadering te Londen, waar zeer vele bevoegde beoordeelaars tegenwoordig waren, sprekende, hing een donker tafereel op van den godsdiensligen en maatschappelijken toestand, voornamelijk van Tahiti (2).

(2) Men lie het belangrijk Naschrift van den Vertaler van wil-

Sluiten