Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor oogen. Meer drukt het zinnebeeld op zich zelf nog niet uit. Laler verklaart jezus de zaak in zijne woorden nader. Dan leert Hij zijnen dood gedenken als het middel der verzoening met God door de vergeving der zonden. Hij spreekt van zijn gegeven ligchaam en vergoten bloed, alsof Hij zich werkelijk reeds had laten dooden. Hij verplaatst zich in den tijd na zijn verscheiden.

Wij zouden hier reeds kunnen vragen, hoe dan toch het bloedig sterven van jezes de oorzaak van ons zalig leven wezen kan. Niemand zal daarop ligtelijk meer antwoorden, omdat Hij voldeed aan den eisch der Goddelijke geregtigheid in onze plaats in den eigenlijken zin gestraft wordende om onze zonden. Die leer der voldoening sterft uit (5). Van den anderen kant is het verband tusschen jezus dood en onze behoudenis nog niet volkomen ontwikkeld (6). Wanneer wij intusschen den dood

(5) Ook zij, die meenen tusschen het lijden en sterven van jezus en de vergeving der zonden en zaligheid een onmiddellijk verband te moeten aannemen, beweren niet meer, dat dit verband daarin gelegen zij, dat chkistus aan den eisch der Goddelijke Geregtigheid , door onze straf te lijden, voldaan en God met ons verzoend heeft, maar noemen hetzelve liever eene verborgenheid, in welke de mensch niet kan doordringen. Zie u. e. viske , vooral p. 406—426. Zou men op die wijze niet al te ligt het verder onderzoek voor gesloten verklaren, alsof men ons tot de grenzen van het menschelijk inzigt in het Evangelie gebragt hadde ?

(6) Om eenmaal tot de voldoende ontwikkeling te komen van het verband tusschen jezus dood en onze behoudenis, wordt ons, dunkt mij , het best de weg gewezen door de uitnemende Dissertatie van 11. otysebs, qua Jcsu de morte sua effuta colliywilur atque exponuntur, Gron. 1838, beoordeeld door s. k. tiiodeh tas velzeï in Waarheid in Liefde, 1840. Het leerstuk der voldoening of bevrediging der Godheid door den dood van ciibistcs, wordt onder anderen wederlegd m het Oordeelkundig overziyt over verschillende wijzen, op welke men zich heeft voorgesteld het verband tusschen

Sluiten