Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voudige verhalen en leeringen van tien Bijbel, welker regte waardering een' kinderlijken 7.in vordert, met terugslag op de eerste verschijning van jezus op aarde, zegt: Gij vindt hier de doeken en de kribbe, uaarin de Christus ligt, waarheen ook de Engel de herders henenwijst. Geringe en onaanzienlijke windsels zijn het, maar kostelijk is de schat, Christus , die er in verborgen is (7), dat is ook van zijn Avondmaal zoo waar. Hoe arm is het naar de wereld, toebereid slechts uit brood en wijn! Maar hoe rijk is het voor den geloovige, voedende in hem het eeuwige leven! Het is uit den nacht, waarin de Zaligmaker verraden werd, eene nalatenschap zijner liefde aan allen, die in Hem gelooven. Wel gelukkig die dat Avondmaal waardiglijk mag bieren! Dan sterkt het ons in het geloof aan de vergevende genade van God, verbindt ons onafscheidelijk aan Christus, verhoogt in ons de gemeenschap des heiligen geestes en vermeerdert onder de gasten de broederlijke liefde. Het vernieuwt ons de kracht tot den weg, die ons anders te veel zou zijn, en brengt ons de hope der heerlijkeid nader.

Elke poging dan, om de instelling en de woorden van het Avondmaal des Heeren nader in het licht te stellen, worde onbevooroordeeld beproefd en wekke anderen tot dieper onderzoek!

(7) Yorredc uvf das Alle Testament, n°. 3.

Sluiten